IX

2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024.

Nadzór i organizacja pracy placówki. Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy. Aktualizacja obowiązkowej dokumentacji.

15 zestawów | 133 dokumenty

JUŻ GOTOWY!

 • Wykaz zmian w prawie oświatowym od 1 września 2023 r.
 • Obowiązki Dyrektora szkoły we wrześniu i październiku wraz z kalendarium
 • Treść statutu szkoły w nowym brzmieniu oraz wykaz błędnych zapisów w statutach
 • Plan nadzoru pedagogicznego, plan pracy szkoły, program profilaktyczno-wychowawczy na rok 2023/2024 i inne dokumenty organizacyjne
 • Dokumentacja kadrowa po nowelizacji Karty Nauczyciela obowiązującej od 28.07.2023 r.
 • Dokumenty związane z oceną pracy nauczyciela wg aktualnych przepisów
 • Treści uchwał Rady Pedagogicznej oraz Zarządzeń Dyrektora na początek roku szkolnego.

Z 1 września 2023 r. weszło w życie wyjątkowo wiele nowych przepisów oświatowych. Gros z nich dotyczy organizacji pracy szkoły oraz praktyki zawodowej kadry nauczycielskiej.

Wśród najnowszych zmian prawnych istotne są w szczególności:

 • ✔ Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela:
  • Doprecyzowania w zakresie oceny pracy nauczycieli, przygotowania do zawodu nauczyciela osoby bez wykształcenia pedagogicznego,
  • Uelastycznienia w zakresie dostępności nauczycieli na godzinę konsultacji, możliwość zwiększenia liczby godzin ponadwymiarowych w aktualnym roku szkolnym dla nauczycieli w szkołach ponadpodstawowych,
  • Zmiany w zakresie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz zasadach przyznawania prawa do emerytury poszczególnym grupom nauczycieli,
  • Wprowadzenie nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w 2023 r. z okazji 250. rocznicy istnienia KEN.
 • ✔ Zmiany w ustawie Prawo oświatowe:
  • Nowe procedury w zakresie tworzenia zespołów szkół,
  • Wzmocnienie nadzoru nad placówkami niepublicznymi,
  • Możliwość wprowadzenia dodatkowych lokalizacji klas dydaktycznych w szkołach ponadpodstawowych w 2023/24 r.
 • ✔ Inne ważne zmiany:
  • Rozszerzenie grupy nauczycieli uprawnionych do świadczeń kompensacyjnych,
  • Skrócenie stażu na stopień nauczyciela mianowanego w przypadku posiadania co najmniej 10-letniego okresu pracy w szkole,
  • Inne rozwiązania przejściowe w zakresie awansu zawodowego,
  • Przyznanie wsparcia dla nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych poprzez bony na zakup laptopów,
  • Doprecyzowania i zniesienia w zakresie organizacji kształcenia dla uczniów z Ukrainy.

W ślad za zmianami prawnymi, jak zawsze idą zmiany w szkolnej dokumentacji. Aby uzyskać gwarancję poprawności dokumentów, warto skorzystać ze wzorów opracowanych przez ekspertów – Romana Lorensa oraz Dariusza Skrzyńskiego, którzy opracowali dla Państwa najnowszy pakiet: „WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2023: Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24. Nadzór i organizacja pracy placówki. Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy. Aktualizacja obowiązkowej dokumentacji”.

Stan prawny na 01.09.2023 r.

Publikacja uwzględnia m.in.:

 • Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.)
 • Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 ze zm.)
 • Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900)
 • Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1258)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 1211)
 • Ustawę z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1304) – art. 21.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków – § 74, załącznik nr 4
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z 22 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1367)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 312),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 314).
IX

2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024.

Nadzór i organizacja pracy placówki. Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy. Aktualizacja obowiązkowej dokumentacji.

15 zestawów | 133 dokumenty

Wydanie WRZESIEŃ 2023 r. obejmuje

I. Zmiany w prawie oświatowym

 1. Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2023 roku
 2. Przegląd najważniejszych zmian w prawie oświatowym

II. Obowiązki dyrektora

 1. Obowiązki dyrektora na sierpniowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej
 2. Obowiązki dyrektora we wrześniu 2023 r.
 3. Obowiązki dyrektora w październiku 2023 r.
 4. Kalendarz zadań dyrektora - wrzesień 2023 r.
 5. Obowiązki dyrektora związane ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego

III. Prawo wewnątrzszkolne

 1. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia planu pracy szkoły
 2. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie zmian w statucie
 3. Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego ucznia nieklasyfikowanego z powodu
 4. nieobecności
 5. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów, egzamin poprawkowy
 6. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie organizacji pracy szkoły
 7. Statut szkoły podstawowej od 1.09.2023
 8. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie uchwalenia statutu - gdy nie ma rady szkoły
 9. Wykaz błędnych zapisów w statutach

IV. Nadzór pedagogiczny

 1. Plan nadzoru pedagogicznego w szkole podstawowej,
 2. Plan nadzoru pedagogicznego w szkole ponadpodstawowej,
 3. Procedury nadzoru pedagogicznego – zadania dyrektora szkoły,

V. Plan pracy. Program wychowawczo-profilaktyczny

 1. Plan pracy szkoły podstawowej
 2. Plan pracy liceum ogólnokształcącego
 3. Program wychowawczo-profilaktyczny
 4. Uchwała Rady Rodziców dotycząca programu wychowawczo-profilaktycznego
 5. Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia programu wychowawczo-profilaktycznego

VI. Organizacja roku szkolnego - arkusz organizacji

 1. Wniosek do organizacji związkowej o zatwierdzenie aneksu arkusza organizacji szkoły
 2. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie aneksu arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny
 3. Wniosek do organu prowadzącego o zatwierdzenie aneksu arkusza organizacji szkoły

VII. Dokumenty niezbędne na początek roku szkolnego

 1. Deklaracja korzystania ucznia ze szkolnej świetlicy/stołówki
 2. Deklaracja uczestnictwa dziecka w zajęciach religii/etyki
 3. Informacje o korzystaniu z bezpłatnych podręczników i materiałów dydaktycznych
 4. Oświadczenie WDŻR
 5. Propozycja dyrektora szkoły podstawowej w sprawie dodatkowych dni wolnych
 6. Przykładowy plan pierwszego zebrania z rodzicami
 7. Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy
 8. Zgoda na objęcie ucznia opieką profilaktyczną
 9. Upoważnienie rodziców do podania leków dziecku z chorobą przewlekłą
 10. Zgoda nauczyciela/pracownika szkoły na podanie leków dziecku z chorobą przewlekłą

VIII. Zarządzenia dyrektora

 1. Zarządzenie dyrektora o powierzeniu funkcji wicedyrektora
 2. Zarządzenie dyrektora w sprawie kontroli obiektów należących do szkoły pod kątem BHP
 3. Zarządzenie Dyrektora w sprawie okreėlenia ekwiwalentu oraz zakupu odzieży i obuwia ochronnego
 4. Zarządzenie Dyrektora w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych
 5. Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia programu wychowawczo-profilaktycznego

IX. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

 1. Protokół przeprowadzonego egzaminu poprawkowego
 2. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikowania uczniów zdających egzamin poprawkowy
 3. Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności

X. Sprawy kadrowe

 1. Akt mianowania - instrukcja wypełniania
 2. Akt mianowania
 3. Pismo dla nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu - przyznanie mentora
 4. Informacja o rozpoczęciu okresu przygotowania do zawodu nauczyciela
 5. Informacja o braku możliwości rozpoczęcia okresu przygotowania do zawodu nauczyciela
 6. Informacja o wyrażeniu zgody na skrócenie okresu przygotowania do zawodu nauczyciela
 7. Oświadczenie nauczyciela - tytuł naukowy
 8. Oświadczenie nauczyciela o uzyskaniu przygotowania pedagogicznego w trakcie pierwszego roku pracy
 9. Informacja o przekształceniu okresowej umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania
 10. Wniosek nauczyciela o odbywanie skróconego przygotowania do zawodu_nauczyciel 5 lat i dorobek zawodowy
 11. Wniosek nauczyciela o odbywanie skróconego przygotowania do zawodu - nauczyciel akademicki
 12. Umowa o pracę na czas określony z pracownikiem niepedagogicznym
 13. Świadectwo pracy
 14. Skierowanie na badanie wstępne
 15. Skierowanie na badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
 16. Wniosek pracownika o sprostowanie świadectwa pracy
 17. Wygaśnięcie stosunku pracy wskutek śmierci nauczyciela
 18. Pismo w sprawie wymierzenia kary porządkowej
 19. Sprzeciw wobec kary porządkowej
 20. Odpowiedź na sprzeciw wobec kary porządkowej
 21. Pozew o uchylenie kary porządkowej
 22. Decyzja o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków
 23. Decyzja o zawieszeniu nauczyciela, przeciwko któremu toczy się postępowanie karne w sprawie o naruszenie praw i dobra dziecka
 24. Decyzja o obniżeniu wynagrodzenia w związku z tymczasowym aresztowaniem
 25. Pismo stwierdzające wygaśnięcie stosunku pracy na skutek prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie
 26. Wniosek o udzielenie urlopu bezpośrednio po urlopie związanym z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich
 27. Skierowanie na zaległy urlop wypoczynkowy
 28. Zobowiązanie pracownika do wykorzystania zaległych dni urlopu wypoczynkowego
 29. Umowa o pracę - art.10 ust. 9 - instrukcja wypełniania
 30. Umowa o pracę - art.10 ust. 9
 31. Umowa o pracę - art.10 ust.2 KN - instrukcja wypelniania
 32. Umowa o pracę - art.10 ust.2 KN
 33. UMOWA O PRACĘ - art.10 ust.3
 34. Umowa o pracę - art.10 ust.3b KN - instrukcja wypełniania
 35. UMOWA O PRACĘ - art.10 ust.3b KN
 36. UMOWA O PRACĘ - art.10 ust.7 org.
 37. UMOWA O PRACĘ - art.10 ust.7 zast.
 38. UMOWA O PRACĘ - art.17 - instrukcja wypełniania
 39. UMOWA O PRACĘ - art.17
 40. UMOWA O PRACĘ - art. 10 ust. 3a KN - instrukcja wypełniania
 41. UMOWA O PRACĘ - art. 10 ust. 3a KN
 42. Oświadczenie nauczyciela o pozostawaniu w jednym stosunku pracy (dot. nagrody specjalnej)
 43. Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego z uzasadnieniem po odbyciu przygotowania do zawodu nauczyciela
 44. Informacja dla nauczyciela początkującego o terminie lekcji pokazowej w drugim roku przygotowania do zawodu
 45. Informacja o wolnych stanowiskach dla nauczycieli
 46. Zawiadomienie inspektora pracy o zawarciu umowy o pracę w warunkach art. 25(1) § 4 pkt 4 Kodeksu pracy
 47. Oświadczenie o nietoczeniu się postępowania karnego i dyscyplinarnego pracownika z art. 15 Prawa oświatowego
 48. Pismo informujące pracownika o zmianie regulaminu wynagradzania
 49. Podwyżki dla pracowników samorządowych
 50. Porozumienie stron zmieniające warunki umowy o pracę
 51. Wypowiedzenie zmieniające w zw. ze zmianą regulaminu wynagradzania

XI. Ocena okresowa pracowników niepedagogicznych

 1. Zarządzenie w sprawie ustalenia sposobu dokonywania okresowych ocen pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w placówce oświatowej
 2. Regulamin okresowej oceny pracowników
 3. Odwołanie od oceny okresowej
 4. Rozstrzygnięcie odwołania od oceny okresowej

XII. Krajoznawstwo i turystyka szkolna. Organizacja wycieczek szkolnych

 1. Karta wycieczki
 2. Regulamin uczestnika wycieczki
 3. Preliminarz wycieczki
 4. Informacja dla rodziców uczniów / prawnych opiekunów – uczestników wycieczki szkolnej
 5. Deklaracja zgody (oświadczenie) rodziców na udział dziecka w wycieczce szkolnej
 6. Lista uczestników wycieczki
 7. Rozliczenie finansowe wycieczki
 8. Zawiadomienie organu prowadzącego / organu sprawującego nadzór pedagogiczny o wyjeździe zagranicznym
 9. Oświadczenie dyrektora szkoły o ubezpieczeniu uczniów na wyjeździe zagranicznym

XIII. Ocena pracy

 1. Arkusz oceny pracy nauczyciela
 2. Karta oceny pracy
 3. Odwołanie nauczyciela od ustalonej oceny jego pracy
 4. Opinia innych podmiotów w sprawie oceny pracy nauczyciela
 5. Opinia rady rodziców lub mentora w sprawie oceny pracy nauczyciela
 6. Uwagi i zastrzeżenia do projektu oceny pracy
 7. Wniosek o ocenę pracy
 8. Wniosek o opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela
 9. Wskazanie kryterium oceny pracy nauczyciela
 10. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia oceny pracy nauczyciela

XIV. Dokumentacja wspomagająca

 1. Kalendarium szkoły w roku szkolnym
 2. Procedura obserwacji zajęć
 3. Arkusz kontroli dzienników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 4. Arkusz kontroli procesu oceniania uczniów
 5. Arkusz kontroli realizacji podstawy programowej
 6. Arkusz kontroli – ocenianie wewnątrzszkolne
 7. Plan pracy biblioteki szkolnej na rok szkolny 2023/2024
 8. Plan pracy pedagoga szkolnego / psychologa szkolnego na rok szkolny 2023/2024
 9. Plan pracy świetlicy szkolnej na rok szkolny 2023/2024

XV. Narzędzia pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 1. Ankieta dla rodziców - informacje do organizacji PPP w SP
 2. Arkusz analizy dokumentów – udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w SP
 3. Arkusz diagnostyczny - rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczennicy klasy 5
 4. Arkusz diagnostyczny - rozpoznawanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczennicy klasy 5
 5. Arkusz rozmowy pedagoga specjalnego z rodzicami dziecka z rozpoznanymi trudnościami w funkcjonowaniu w szkole
 6. Współpraca pedagoga specjalnego z psychologiem w szkole podstawowej

Autorzy

ROMAN LORENS

Konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej z zakresu realizacji podstawy programowej; były wieloletni dyrektor szkoły; doktorant Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach; autor licznych publikacji z zakresu zarządzania oświatą.

DARIUSZ SKRZYŃSKI

Prawnik, aplikant notarialny w Izbie Notarialnej w Warszawie, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, project manager projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Administrowania Funduszami Unijnymi w SGH; prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowany do szkół i przedszkoli; aktualnie prowadzi kancelarię prawną specjalizująca się obsługą palcówek oświatowych oraz wydawców.

MAŁGORZATA KARWALA

Specjalista z zakresu organizacji i zarządzania oświatą z wieloletnim doświadczeniem w ewaluacji wewnętrznej, diagnozowaniu potrzeb rozwojowych placówki i organizowaniu współpracy zespołowej nauczycieli. Konsultant w zakresie wsparcia przedszkoli, szkół i placówek w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, organizacji kształcenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych we współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi.

Pakiet plików udostępnianych drogą elektroniczną

IX

2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024.

Nadzór i organizacja pracy placówki. Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy. Aktualizacja obowiązkowej dokumentacji.

15 zestawów | 133 dokumenty

Dokumentacja Dyrektora Szkoły

To kompletny zestaw dokumentacji potrzebnej do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły na etapie planowania, kontroli, ewaluacji i wspomagania. Wszystkie dokumentów są przygotowane w wersji edytowalnej i wypełnione wzorcową treścią dostosowaną do aktualnych przepisów i najnowszych zmian w prawie oświatowym.

Dokumentacja jest udostępniana w dwóch wariantach do wyboru:

 1. Jako ROCZNY cykl 5 pakietów
  1. Wrzesień 2023. Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024.
  2. Listopad 2023. Dokumentacja śródroczna. I półrocze.
  3. Styczeń 2024. Podsumowanie I półrocza 2023/2024.
  4. Marzec 2024. Dokumentacja śródroczna. II półrocze.
  5. Maj 2024. Podsumowanie roku szkolnego 2023/2024.
 2. Korzyści:

  • Dokumenty dostarczane bezpośrednio na skrzynkę mailową co 2 miesiące (oprócz wakacji).
  • Płatność każdorazowo za dany pakiet, czyli nie musisz płacić za rok z góry.
 3. Jako ROCZNY dostęp do portalu www.nowynadzorpedagogiczny.pl w formie plików elektronicznych do pobrania, zebranych w pakiety Styczeń, Marzec, Maj, Wrzesień, Listopad

  Korzyści:

  • Dostęp do dokumentacji, która należy do pakietów wydanych w poprzednich latach
  • Abonament półroczny oraz roczny