V

2023

Podsumowanie i zakończenie roku szkolnego, regulamin pracy i inne dokumenty po nowelizacji Karty Nauczyciela, awans zawodowy po zmianach.

Rekrutacja, organizacja pracy, bieżące funkcjonowanie placówki.

32 zestawów | 122 dokumentów

JUŻ GOTOWY!

 • Regulamin pracy placówki po 26.04.2023 r. (po nowelizacji KP)
 • Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie zmian w statucie (po nowelizacji KP)
 • Uchwały Rady Pedagogicznej i inne dokumenty związane z arkuszem organizacji pracy przedszkola
 • Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego i inne dokumenty sprawozdawcze
 • Dokumentacja związana z obniżeniem wymiaru czasu pracy, zwolnieniem od pracy z powodu siły wyższej, urlopem opiekuńczym, badaniem trzeźwości po 26.04.2023 r.
 • Wzór świadectwa pracy od 23.05.2023 r.
 • Dokumentacja awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego w zależności od daty rozpoczęcia stażu
 • Dokumenty związane z oceną pracy nauczyciela początkującego

Od 26 kwietnia obowiązują nowe regulacje związane z zatrudnieniem nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych wynikające z nowelizacji Kodeksu pracy oraz Karty Nauczyciela.

W konsekwencji nowe brzmienie uzyskuje m.in. Regulamin pracy placówki oraz Statut Szkoły. Nowością są także dokumenty związane z obniżeniem wymiaru czasu pracy, zwolnieniem z pracy z powodu siły wyższej, czy badaniem trzeźwości oraz nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 23.05.2023 r.

W okresie maj-sierpień br. niezbędne są także nowe dokumenty dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, które wynikają z nowych regulacji i procedur awansu obowiązujących od września 2022 r.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Dyrektorów Szkół przygotowaliśmy kompletną Dokumentację Dyrektora Szkoły z najbardziej aktualnym stanem prawnym, zebraną w pakiecie online MAJ-SIERPIEŃ 2023. Podsumowanie i zakończenie roku szkolnego, regulamin pracy i inne dokumenty po nowelizacji Karty Nauczyciela, awans zawodowy po zmianach.

Dla Państwa wygody, dokumentację awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego uporządkowaliśmy w osobnych pakietach według daty rozpoczęcia stażu i obowiązującej ścieżki awansu. Ponadto, jak zawsze, wyodrębniliśmy dokumentację obligatoryjną, czyli wymaganą przepisami prawa, oraz dokumentację wspomagającą pracę Dyrektora Szkoły.

Stan prawny na 29.05.2023 r.

Publikacja uwzględnia m.in.:

 • Ustawę z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984)
 • Ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (w tym Karty Nauczyciela)
 • Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2022 r. poz. 1914)
 • Ustawę Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 900)
V

2023

Podsumowanie i zakończenie roku szkolnego, regulamin pracy i inne dokumenty po nowelizacji Karty Nauczyciela, awans zawodowy po zmianach.

Rekrutacja, organizacja pracy, bieżące funkcjonowanie placówki.

32 zestawów | 122 dokumentów

Wydanie MAJ 2023 r. obejmuje

I. Obwiązki dyrektora szkoły

 1. Obowiązki dyrektora w czerwcu 2023 r.
 2. Obowiązki dyrektora w lipcu 2023 r.
 3. Obowiązki dyrektora w sierpniu 2023 r.

II. Prawo wewnątrzszkolne

 1. Projekt zmian w statucie szkoły
 2. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, którzy przystąpili do egzaminów klasyfikacyjnych
 3. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie zmian w statucie

III. Organizacja roku szkolnego

 1. Deklaracja o kontynuowaniu w roku szkolnym 2023/2024 wychowania przedszkolnego w tym publicznym przedszkolu lub tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej
 2. Przekazanie organizacji związkowej aneksu arkusza organizacji
 3. Wniosek do organu prowadzącego o zatwierdzenie aneksu arkusza organizacji szkoły

IV. Przyjmowanie do publicznych szkół i przedszkoli cudzoziemców oraz osób niebędących obywatelami polskimi

 1. Decyzja dyrektora o przyjęciu albo odmowie przyjęcia ucznia niebędącego polskim obywatelem oraz obywatela polskiego przybywającego z zagranicy do innej szkoły niż właściwa ze względu na miejsce zamieszkania ucznia
 2. Decyzja dyrektora o przyjęciu ucznia z urzędu do szkoły podstawowej
 3. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej
 4. Wniosek o przyjęcie ucznia niebędącego polskim obywatelem oraz obywatela polskiego przybywającego z zagranicy do innej szkoły niż właściwa ze względu na jego miejsce zamieszkania
 5. Zgłoszenie ucznia przybywającego z zagranicy do klas II - VIII publicznej obwodowej szkoły podstawowej
 6. Zgłoszenie ucznia przybywającego z zagranicy do klasy I publicznej obwodowej szkoły podstawowej

V. Przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej ucznia niebędącego polskim obywatelem oraz obywatela polskiego przybywającego z zagranicy

 1. Decyzja dyrektora o przyjęciu albo odmowie przyjęcia ucznia niebędącego polskim obywatelem niebędącego polskim obywatelem oraz obywatela polskiego przybywającego z zagranicy do szkoły ponadpodstawowej
 2. Wniosek o przyjęcie ucznia niebędącego polskim obywatelem oraz obywatela polskiego przybywającego z zagranicy do szkoły ponadpodstawowej

VI. Procedura odwoławcza

 1. Rozstrzygnięcie komisji odwoławczej w przedmiocie odwołania od odmowy przyjęcia ucznia niebędącego polskim obywatelem oraz obywatela polskiego przybywającego z zagranicy do szkoły
 2. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję o utrzymaniu w mocy odmowy przyjęcia ucznia niebędącego polskim obywatelem oraz obywatela polskiego przybywającego z zagranicy do szkoły
 3. Uzasadnienie odmowy przyjęcia ucznia niebędącego polskim obywatelem oraz obywatela polskiego przybywającego z zagranicy do szkoły
 4. Uzasadnienie odmowy przyjęcia ucznia niebędącego polskim obywatelem oraz obywatela polskiego przybywającego z zagranicy do szkoły

VII. Edukacja w oddziale przygotowawczym

 1. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie skrócenia albo przedłużenia okresu nauki ucznia w oddziale przygotowawczym
 2. Wniosek o skrócenie albo przedłużenie okresu nauki ucznia w oddziale przygotowawczym
 3. Zaświadczenie o uczęszczaniu do oddziału przygotowawczego

VIII. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

 1. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego
 2. Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023 - szkoła podstawowa
 3. Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023 - szkoła ponadpodstawowa
 4. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w planie nadzoru na rok szkolny 2022/2023

IX. Egzaminy i sprawdziany - egzamin klasyfikacyjny

 1. Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego – nieklasyfikowanie ucznia
 2. Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego – przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu
 3. Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego – uczeń realizujący indywidualny tok nauki
 4. Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego – uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą
 5. Powołanie komisji w celu przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego
 6. Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego
 7. Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności
 8. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego

X. Egzaminy i sprawdziany - egzamin poprawkowy

 1. Pismo – odpowiedź dyrektora szkoły na złożony wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego
 2. Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego
 3. Procedura przeprowadzania egzaminu poprawkowego
 4. Protokół egzaminu poprawkowego
 5. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów - egzamin poprawkowy
 6. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego

XI. Egzaminy i sprawdziany - sprawdzian wiedzy i umiejętności

 1. Protokół ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności
 2. Wniosek o przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności

XII. Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego - rozpoczęcie stażu 1 września 2020 r.

 1. Ocena dorobku zawodowego
 2. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
 3. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
 4. Zaświadczenie dyrektora o wymiarze zatrudnienia nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy

XIII. Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego - rozpoczęcie stażu 1 września 2021 r.

 1. Ocena dorobku zawodowego
 2. Pismo zobowiązujące nauczyciela do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego
 3. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
 4. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
 5. Zaświadczenie dyrektora o wymiarze zatrudnienia nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy

XIV. Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego - rozpoczęcie stażu 1 września 2023 r.

 1. Karta oceny pracy nauczyciela przedszkola/szkoły
 2. Karta oceny przeprowadzonych przez nauczyciela zajęć w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela
 3. Opinia o przeprowadzonych zajęciach
 4. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
 5. Wniosek o ponowne przeprowadzenie zajęć w obecności komisji
 6. Zarządzenie w sprawie powołania komisji opiniującej przeprowadzone przez nauczyciela zajęcia

XV. Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – dla nauczycieli kończących staż na dotychczasowych zasadach

 1. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
 2. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego
 3. Zaświadczenie dyrektora o wymiarze zatrudnienia nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy

XVI. Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego - rozpoczęcie okresu przepracowania 1 września 2022 r.

 1. Dokumentacja o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – (nowe przepisy obowiązujące od 1 września 2022 r.)
 2. Opis i analiza sposobu realizacji wymagań - załącznik
 3. Opis i analiza sposobu realizacji wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego (nowe przepisy obowiązujące od 1 września 2022 r.)
 4. Oświadczenie potwierdzające zmianę nazwiska
 5. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego
 6. Zaświadczenie wystawiane przez dyrektora szkoły

XVII. Nauczyciel początkujący

 1. Karta oceny przeprowadzonych przez nauczyciela zajęć
 2. Określenie wymiaru zajęć pokazowych oraz osoby obserwującej zajęcia
 3. Opinia o przeprowadzonych zajęciach
 4. Wniosek o ponowne przeprowadzenie zajęć w obecności komisji
 5. Wniosek o wyrażenie zgody na odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy
 6. Zarządzenie w sprawie powołania komisji opiniującej przeprowadzone przez nauczyciela zajęcia
 7. Zgoda na odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy

XVIII. Nowelizacja Karty Nauczyciela od 26 kwietnia 2023 r.

 1. Decyzja dyrektora dotycząca zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej
 2. Informacja dyrektora dotycząca warunków powrotu nauczyciela do poprzedniej organizacji pracy przed upływem terminu
 3. Informacja dyrektora o warunkach obniżenia nauczycielowi wymiaru czasu pracy
 4. Wniosek nauczyciela o bezpłatny urlop opiekuńczy w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny
 5. Wniosek nauczyciela o obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie nie dłuższym niż do ukończenia przez dziecko 8 roku życia
 6. Wniosek nauczyciela o powrót do pracy przed upływem terminu zakończenia korzystania z obniżonego wymiaru zatrudnienia
 7. Wniosek o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej

XIX. Kontrola trzeźwości

 1. Protokół kontroli trzeźwości pracownika
 2. Przykładowy fragment regulaminu pracy dotyczący badań trzeźwości

XX. Odprawy dla nauczycieli

 1. Informacja o przyznaniu nauczycielowi odprawy emerytalno-rentowej
 2. Wykaz odpraw przysługujących nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym

XXI. Praca zdalna

 1. Ocena ryzyka zawodowego dla stanowisk wykonywanych w ramach pracy zdalnej
 2. Wytyczne do sporządzania protokołów z zebrania Rady Pedagogicznej

XXII. Rada Pedagogiczna

XXIII. Regulamin pracy

 1. Regulamin pracy po 26.04.2023 r.
 2. Wykaz obszarów podlegających modyfikacji w regulaminie pracy w oświacie po 26.04.2023

XXIV. Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych

 1. Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych
 2. Wykaz zmian od 1.07.2023 r. w zakresie wynagradzania pracowników niepedagogicznych

XXV. Rezygnacja z funkcji kierowniczej

 1. Oświadczenie dyrektora o rezygnacji z funkcji kierowniczej
 2. Oświadczenie nauczyciela o rezygnacji z funkcji kierowniczej
 3. Zapytania o udzielenie opinii w przedmiocie odwołania nauczyciela z funkcji kierowniczej
 4. Zarządzenie dyrektora o odwołaniu nauczyciela z funkcji kierowniczej w następstwie rezygnacji

XXVI. Skrócenie okresu wypowiedzenia nauczycielowi

 1. Porozumienie w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia
 2. Rozwiązanie stosunku pracy z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia nauczyciela
 3. Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia pracownika niepedagogicznego
 4. Tabela. Skrócenie okresu wypowiedzenia z Karty Nauczyciela a ustalenie wcześniejszego terminu rozwiązania umowy o pracę

XXVII. Świadectwo pracy

 1. Informacja o okresie przechowywania dokumentacji
 2. Wzór świadectwa pracy od 23.05.2023 r.

XXVIII. Urlop bezpłatny w szkole

 1. Decyzja w sprawie udzielenia urlopu bezpłatnego
 2. Wniosek o urlop bezpłatny nauczyciela (Kodeks pracy)
 3. Wniosek o urlop bezpłatny nauczyciela z ważnych przyczyn (Karta Nauczyciela)

XXIX. Zatrudnienie

 1. Informacja o możliwości zmiany wymiaru czasu pracy, możliwości awansu lub wolnych stanowiskach pracy od 26.04.2023M

XXX. Ocenianie i klasyfikowanie roczne uczniów

 1. Procedura skreślenia z listy uczniów w publicznej szkole, przedszkolu lub placówce oświatowej
 2. Tabela ze wskazówkami dla nauczycieli
 3. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie promocji do klasy programowo wyższej
 4. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i końcowej klas programowo najwyższych
 5. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji rocznej uczniów

XXXI. Świadectwa szkolne

 1. Tabela. Zmiany dotyczące wzorów świadectw szkolnych i pozostałej dokumentacji nauczania

XXXII. Sprawozdania pracowników

 1. Sprawozdanie ilościowe i merytoryczne z realizacji zajęć specjalistycznych za rok szkolny 2022/2023
 2. Sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej
 3. Sprawozdanie z działalności organizacji szkolnej
 4. Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego za rok szkolny 2022/2023
 5. Sprawozdanie z realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań psychologa za rok szkolny 2022/2023
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań wychowawcy za rok szkolny 2022/2023
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań zespołu ds. opracowania IPET - organizacja i udzielanie pomocy uczniowi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim organizacja kształcenia specjalnego
 9. Sprawozdanie z realizacji zadań zespołu wychowawczego za rok szkolny 2022/2023
 10. Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych

Autorzy

ROMAN LORENS

Konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej z zakresu realizacji podstawy programowej; były wieloletni dyrektor szkoły; doktorant Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach; autor licznych publikacji z zakresu zarządzania oświatą.

DARIUSZ SKRZYŃSKI

Prawnik, aplikant notarialny w Izbie Notarialnej w Warszawie, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, project manager projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Administrowania Funduszami Unijnymi w SGH; prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowany do szkół i przedszkoli; aktualnie prowadzi kancelarię prawną specjalizująca się obsługą palcówek oświatowych oraz wydawców.

MAŁGORZATA KARWALA

Specjalista z zakresu organizacji i zarządzania oświatą z wieloletnim doświadczeniem w ewaluacji wewnętrznej, diagnozowaniu potrzeb rozwojowych placówki i organizowaniu współpracy zespołowej nauczycieli. Konsultant w zakresie wsparcia przedszkoli, szkół i placówek w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, organizacji kształcenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych we współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi.

Pakiet plików udostępnianych drogą elektroniczną

V

2023

Podsumowanie i zakończenie roku szkolnego, regulamin pracy i inne dokumenty po nowelizacji Karty Nauczyciela, awans zawodowy po zmianach.

Rekrutacja, organizacja pracy, bieżące funkcjonowanie placówki.

32 zestawów | 122 dokumentów

Dokumentacja Dyrektora Szkoły

To kompletny zestaw dokumentacji potrzebnej do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły na etapie planowania, kontroli, ewaluacji i wspomagania. Wszystkie dokumentów są przygotowane w wersji edytowalnej i wypełnione wzorcową treścią dostosowaną do aktualnych przepisów i najnowszych zmian w prawie oświatowym.

Dokumentacja jest udostępniana w dwóch wariantach do wyboru:

 1. Jako ROCZNY cykl 5 pakietów
  1. Styczeń 2023. Podsumowanie I półrocza 2022/2023.
  2. Marzec 2023. Dokumentacja śródroczna. II półrocze.
  3. Maj 2023. Podsumowanie roku szkolnego 2022/2023.
  4. Wrzesień 2023. Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023.
  5. Listopad 2023. Dokumentacja śródroczna. I półrocze.
 2. Korzyści:

  • Dokumenty dostarczane bezpośrednio na skrzynkę mailową co 2 miesiące (oprócz wakacji).
  • Płatność każdorazowo za dany pakiet, czyli nie musisz płacić za rok z góry.
 3. Jako ROCZNY dostęp do portalu www.nowynadzorpedagogiczny.pl w formie plików elektronicznych do pobrania, zebranych w pakiety Styczeń, Marzec, Maj, Wrzesień, Listopad

  Korzyści:

  • Dostęp do dokumentacji, która należy do pakietów wydanych w poprzednich latach
  • Abonament półroczny oraz roczny