XI

2023

Rozwój zawodowy nauczycieli, kadry i ZFŚS, bony na laptopy dla nauczycieli. Aktualizacja obowiązkowej dokumentacji.

17 zestawów | 120 dokumentów

JUŻ GOTOWY!

 • Wykaz zmian w kwalifikacjach nauczycieli od 3 października 2023 r.
 • Obowiązki Dyrektora szkoły we listopadzie i grudniu
 • Procedury, wnioski i deklaracje dotyczące laptopów dla nauczycieli oraz uczniów
 • Procedury postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych
 • Narzędzia diagnostyczne dla pedagoga specjalnego
 • Dokumenty związane z awansem zawodowym i oceną pracy nauczyciela wg aktualnych przepisów
 • Wykaz uchwał podejmowanych przez Radę Pedagogiczną publicznej szkoły

Już po rozpoczęciu roku szkolnego 2023/2024 pojawiły się kolejne zmiany w przepisach, które należy wprowadzić do szkolnej rzeczywistości. Od 3 października 2023 r. obowiązuje m.in. nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. W ubiegłym miesiącu rozpoczęły się także nabory wniosków o laptopy dla nauczycieli oraz uczniów.

W ślad za zmianami prawnymi, jak zawsze idą zmiany w szkolnej dokumentacji. Aby uzyskać gwarancję poprawności dokumentów, warto skorzystać ze wzorów opracowanych przez ekspertów – Romana Lorensa oraz Dariusza Skrzyńskiego, którzy opracowali dla Państwa najnowszy pakiet: „LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2023. Rozwój zawodowy nauczycieli, kadry i ZFŚS, bony na laptopy dla nauczycieli. Aktualizacja obowiązkowej dokumentacji”.

Stan prawny na 31.10.2023 r.

Publikacja uwzględnia m.in.:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2023 r. poz. 2102).
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 28 września 2023 r. w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2071).
 • Ustawa z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. z 2022 r., poz. 1700 ze zm.)
 • Ustawa Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków ( Dz.U.2023 poz. 937)
 • Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.)
 • Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900)
 • Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).
XI

2023

Rozwój zawodowy nauczycieli, kadry i ZFŚS, bony na laptopy dla nauczycieli. Aktualizacja obowiązkowej dokumentacji.

17 zestawów | 120 dokumentów

Wydanie LISTOPAD 2023 r. obejmuje

I. Obowiązki dyrektora

 1. Obowiązki dyrektora w listopadzie 2023 r.
 2. Obowiązki dyrektora w grudniu 2023 r.

II. Zmiany w prawie oświatowym

 1. Kwalifikacje nauczycieli od 3 października 2023 r.

III. Organizacja pracy szkoły

 1. Regulamin organizacji doraźnych zastępstw za nieobecnych nauczycieli
 2. Wykaz uchwał podejmowanych przez radę pedagogiczną publicznej szkoły/placówki

IV. Kształcenie nauczycieli

 1. Skierowanie nauczyciela na dalsze kształcenie
 2. Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 3. Wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
 4. Wniosek o skierowanie na studia w szkole wyższej

V. Ocena pracy nauczyciela - nowe przepisy

 1. Arkusz analizy działań nauczyciela - procedura oceny pracy nauczyciela. Zbieranie informacji o swojej pracy przez nauczyciela - z różnych źródeł
 2. Arkusz analizy działań nauczyciela dla dyrektora - procedura oceny pracy nauczyciela. Zbieranie informacji o pracy nauczyciela - z różnych źródeł
 3. Ocena pracy nauczyciela – spełnienie kryteriów dodatkowych. Arkusz analizy działań nauczyciela
 4. Ocena pracy nauczyciela – spełnienie kryteriów obowiązkowych (obowiązują wszystkie kryteria). Arkusz analizy działań nauczyciela
 5. Arkusz samooceny pracy własnej nauczyciela
 6. Cząstkowa ocena pracy
 7. Informacja o dodatkowym kryterium oceny pracy
 8. Karta oceny pracy nauczyciela szkoły
 9. Odwołanie nauczyciela od ustalonej oceny jego pracy
 10. Opinia w sprawie oceny pracy nauczyciela
 11. Opinia rady rodziców lub mentora w sprawie oceny pracy nauczyciela
 12. Opinia w sprawie oceny pracy dyrektora szkoły
 13. Pismo w sprawie uwag i zastrzeżeń do projektu oceny pracy dyrektora
 14. Powołanie zespołu oceniającego
 15. Regulamin dokonywania oceny pracy nauczycieli
 16. Rozstrzygnięcie zespołu oceniającego
 17. Uwagi i zastrzeżenia do projektu oceny pracy
 18. Wniosek dyrektora o ponowne ustalenie oceny pracy
 19. Wniosek dyrektora szkoły o ocenę pracy
 20. Wniosek o opinię rady programowej kolegium w sprawie oceny pracy dyrektora
 21. Wniosek o opinię rady szkoły lub placówki w sprawie oceny pracy dyrektora szkoły artystycznej
 22. Wniosek o opinię rady szkoły w sprawie oceny pracy dyrektora lub nauczyciela, któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora
 23. Wniosek o opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela
 24. Wniosek o opinię zakładowej organizacji związkowej w sprawie oceny pracy dyrektora szkoły artystycznej
 25. Wniosek o opinię zakładowych organizacji związkowych w sprawie oceny pracy dyrektora lub nauczyciela, któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora
 26. Wniosek o ustalenie oceny merytorycznej nauczyciela religii
 27. Wskazanie kryterium oceny pracy dyrektora szkoły
 28. Wniosek o dokonanie oceny pracy
 29. Zarządzenie w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia wniosku dyrektora o ponowne ustalenie oceny jego pracy
 30. Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem oceny pracy
 31. Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia zespołu oceniającego
 32. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora lub nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora
 33. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia oceny pracy nauczyciela
 34. Zawiadomienie o wszczęciu procedury oceny pracy
 35. Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem oceny pracy

VI. Awans zawodowy

 1. Informacja o braku możliwości rozpoczęcia okresu przygotowania do zawodu nauczyciela
 2. Informacja o rozpoczęciu okresu przygotowania do zawodu nauczyciela
 3. Wniosek o wyrażenie zgody na odbywanie skróconego okresu przygotowania do zawodu
 4. Wniosek o wyrażenie zgody na odbywanie skróconego okresu przygotowania do zawodu (nauczyciel akademicki)
 5. Wniosek o wyrażenie zgody na odbywanie skróconego okresu przygotowania do zawodu (dorobek zawodowy)
 6. Zawiadomienie o kontynuowaniu awansu na stopień nauczyciela mianowanego
 7. Informacja o wyrażeniu zgody na skrócenie okresu przygotowania do zawodu
 8. Przykładowy plan potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli
 9. Wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
 10. Wniosek o otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego w skróconym wymiarze

VII. Mentor - obowiązujące przepisy

 1. Informacja o powierzeniu funkcji mentora
 2. Informacja o wyznaczeniu mentora

VIII. Sytuacje trudne i kryzysowe

 1. Notatka służbowa dotycząca sytuacji trudnej wychowawczo
 2. Pismo dyrektora o wyrażenie zgody na zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego
 3. Procedura postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo na terenie szkoły
 4. Regulamin postępowania w sytuacjach kryzysowych w szkole od 1 września 2023 r.
 5. Zawiadomienie sądu rodzinnego o okolicznościach świadczących o demoralizacji lub popełnieniu czynu karalnego przez ucznia

IX. Postępowanie w razie wypadku przy pracy nauczyciela

 1. Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy
 2. Propozycja powierzenia pracownikowi innej pracy
 3. Rejestr wypadków
 4. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek orzeczenia lekarskiego o niezdolności do pracy
 5. Statystyczna karta wypadku
 6. Protokół powypadkowy
 7. Zarządzenie dyrektora placówki oświatowej o powołaniu zespołu powypadkowego

X. Ocenianie pracowników niepedagogicznych

 1. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony za wypowiedzeniem
 2. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony za wypowiedzeniem
 3. Zawiadomienie organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę/warunków pracy i płacy

XI. Urlopy okolicznościowe

 1. Decyzja w sprawie udzielenia nauczycielowi urlopu okolicznościowego
 2. Wniosek o udzielenie nauczycielowi urlopu okolicznościowego w wymiarze dwóch dni
 3. Wniosek o udzielenie nauczycielowi urlopu okolicznościowego w wymiarze jednego dnia

XII. Urlopy związane z narodzinami lub wychowywaniem dziecka

 1. Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko części urlopu macierzyńskiego
 2. Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu
 3. Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny części urlopu macierzyńskiego
 4. Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny pozostałej części urlopu macierzyńskiego
 5. Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny części urlopu macierzyńskiego w przypadku porzucenia dziecka przez pracownicę
 6. Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny części urlopu macierzyńskiego w przypadku przerwania przez ubezpieczoną – matkę dziecka przebywającą w szpitalu albo w innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne pobierania zasiłku macierzyńskiego
 7. Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny części urlopu macierzyńskiego w przypadku zgonu matki dziecka
 8. Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny części urlopu macierzyńskiego w przypadku zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego albo ubezpieczonej – matki dziecka w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego
 9. Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny części urlopu macierzyńskiego w przypadku porzucenia dziecka przez matkę nieobjętą ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa
 10. Wniosek pracownicy o przerwanie urlopu macierzyńskiego
 11. Wniosek w sprawie rezygnacji przez pracownicę legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji z pozostałej części urlopu macierzyńskiego
 12. Wniosek w sprawie rezygnacji przez pracownicę z pozostałej części urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni takiego urlopu i powrotu do pracy

XIII. Pracowdawca a pracownik

 1. Informacja o przekształceniu umowy o pracę
 2. Wniosek o bardziej przewidywalne warunki zatrudnienia
 3. Wniosek o udzielenie urlopu uzupełniającego
 4. Wniosek o urlop opiekuńczy
 5. Odpowiedź dyrektora szkoły na wniosek o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy
 6. Zgoda nauczyciela na przydział godzin ponadwymiarowych w wymiarze wyższym niż jedna czwarta etatu
 7. Zgoda na przydzielenie godzin ponadwymiarowych – nauczycielka w ciąży
 8. Zgoda na przydzielenie godzin ponadwymiarowych ponad jedną drugą etatu
 9. Kolejność liczenia urlopu proporcjonalnego – instrukcja dla pracowników niepedagogicznych
 10. Kolejność liczenia urlopu proporcjonalnego pracownika niepełnoetatowego – instrukcja dla pracownika niepedagogicznego
 11. Procedura obliczania okresu zatrudnienia nauczyciela na czas określony
 12. Procedura udzielania nauczycielom zwolnień od pracy innych niż urlopy
 13. Zawiadomienie inspektoratu pracy o zawarciu umowy o pracę na czas określony niewliczanej do limitu umów

XIV. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 1. Informacje o działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach ZFŚS
 2. Wspólna działalność socjalna pracodawców oświatowych
 3. Umowa o wspólnym prowadzeniu działalności socjalnej
 4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w dniu wolny od zajęć

XV. Przepisy i dokumenty dotyczące bonu na laptopa dla nauczycieli

 1. Kto otrzyma bon na laptopa w 2023 r.
 2. Oświadczenie nauczyciela
 3. Procedura ubiegania się o bon przez nauczyciela
 4. Procedura ubiegania się o bon dla dyrektora
 5. Wyciąg przepisów - Ustawa o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli z komentarzem
 6. Wniosek nauczyciela o udzielenie bonu na zakup laptopa

XVI. Dokumenty dotyczące laptopów dla uczniów

 1. Deklaracja rodzica
 2. Klauzula informacyjna dla rodzica
 3. Oświadczenie rodzica, że uczeń nie otrzymał laptopa w innej szkole lub klasie
 4. Protokół przekazania laptopa
 5. Umowa przekazania laptopa na własność
 6. Umowa użyczenia laptopa

XVII. ZNarzędzia dla pedagoga specjalnego

 1. Arkusz diagnostyczny. Rozpoznawanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień
 2. Arkusz diagnostyczny. Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych ucznia
 3. Arkusz rozmowy pedagoga specjalnego z rodzicami ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 4. Arkusz rozpoznawania potrzeb uczniów
 5. Kwestionariusz wywiadu pedagoga specjalnego z rodzicami ucznia klasy 4 (uzdolnienia humanistyczne)

Autorzy

ROMAN LORENS

Konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej z zakresu realizacji podstawy programowej; były wieloletni dyrektor szkoły; doktorant Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach; autor licznych publikacji z zakresu zarządzania oświatą.

DARIUSZ SKRZYŃSKI

Prawnik, aplikant notarialny w Izbie Notarialnej w Warszawie, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, project manager projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Administrowania Funduszami Unijnymi w SGH; prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowany do szkół i przedszkoli; aktualnie prowadzi kancelarię prawną specjalizująca się obsługą palcówek oświatowych oraz wydawców.

MAŁGORZATA KARWALA

Specjalista z zakresu organizacji i zarządzania oświatą z wieloletnim doświadczeniem w ewaluacji wewnętrznej, diagnozowaniu potrzeb rozwojowych placówki i organizowaniu współpracy zespołowej nauczycieli. Konsultant w zakresie wsparcia przedszkoli, szkół i placówek w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, organizacji kształcenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych we współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi.

Pakiet plików udostępnianych drogą elektroniczną

XI

2023

Rozwój zawodowy nauczycieli, kadry i ZFŚS, bony na laptopy dla nauczycieli. Aktualizacja obowiązkowej dokumentacji.

17 zestawów | 120 dokumentów

Dokumentacja Dyrektora Szkoły

To kompletny zestaw dokumentacji potrzebnej do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły na etapie planowania, kontroli, ewaluacji i wspomagania. Wszystkie dokumentów są przygotowane w wersji edytowalnej i wypełnione wzorcową treścią dostosowaną do aktualnych przepisów i najnowszych zmian w prawie oświatowym.

Dokumentacja jest udostępniana w dwóch wariantach do wyboru:

 1. Jako ROCZNY cykl 5 pakietów
  1. Styczeń 2023. Podsumowanie I półrocza 2022/2023.
  2. Marzec 2023. Dokumentacja śródroczna. II półrocze.
  3. Maj 2023. Podsumowanie roku szkolnego 2022/2023.
  4. Wrzesień 2023. Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023.
  5. Listopad 2023. Dokumentacja śródroczna. I półrocze.
 2. Korzyści:

  • Dokumenty dostarczane bezpośrednio na skrzynkę mailową co 2 miesiące (oprócz wakacji).
  • Płatność każdorazowo za dany pakiet, czyli nie musisz płacić za rok z góry.
 3. Jako ROCZNY dostęp do portalu www.nowynadzorpedagogiczny.pl w formie plików elektronicznych do pobrania, zebranych w pakiety Styczeń, Marzec, Maj, Wrzesień, Listopad

  Korzyści:

  • Dostęp do dokumentacji, która należy do pakietów wydanych w poprzednich latach
  • Abonament półroczny oraz roczny