XI

2022

Rozwój zawodowy nauczycieli, ocena pracy, procedury i regulaminy w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

13 zestawów | 87 dokumentów

JUŻ GOTOWY!

 • Regulamin dokonywania oceny pracy nauczycieli obowiązujący od 1 września 2022 r.
 • Nowa dokumentacja oceny pracy nauczycieli – arkusze, opinie, oceny cząstkowe, wnioski i zawiadomienia
 • Obowiązująca dokumentacja awansu zawodowego w tym powołanie mentora
 • Wnioski i decyzje dotyczące urlopów pracowniczych
 • Procedury i regulaminy postępowania w sytuacjach kryzysowych

Najnowsza nowelizacja Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2022 r., poz. 1730) nie tylko całkowicie zmieniła obecne zasady awansu zawodowego, ale także skutkuje zupełnie nowymi zasadami oceny pracy nauczycieli. Od tej oceny będzie zależała m.in. możliwość szybszego zdobycia stopni awansu zawodowego czy uzyskania lepszego wynagrodzenia przez nauczycieli.

Nowe zmiany dotyczące oceniania pracy nauczycieli to m.in.:

 • rozszerzenie skali ocen,
 • wprowadzenie obowiązkowej okresowej oceny pracy, także po osiągnięciu danego stopnia awansu zawodowego,
 • wprowadzenie dodatku finansowego za ocenę wyróżniającą.

Dla dyrektorów szkół i przedszkoli oznacza to konieczność opracowania nowych wskaźników, kryteriów, zasad i procedur oceniania, które zostaną odzwierciedlone w stosownej dokumentacji. Jednym z najistotniejszych dokumentów do przygotowania jest obecnie regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Dyrekcji placówek przygotowaliśmy kompletną Dokumentację Dyrektora Szkoły z najbardziej aktualnym stanem prawnym, zebraną w pakiecie online LISTOPAD 2022. ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI, OCENA PRACY, PROCEDURY I REGULAMINY W SYTUACJACH TRUDNYCH I KRYZYSOWYCH.

Stan prawny na 07.11.2022 r.

Publikacja uwzględnia m.in.:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli
 • Ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1730) i znowelizowaną Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 września 2022 r. w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
XI

2022

Rozwój zawodowy nauczycieli, ocena pracy, procedury i regulaminy w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

13 zestawów | 87 dokumentów

Wydanie LISTOPAD 2022 r. obejmuje

I. Obowiązki Dyrektora Szkoły

 1. Obowiązki dyrektora szkoły w listopadzie 2022 r.
 2. Obowiązki dyrektora szkoły w grudniu 2022 r.

II. Ocena pracy nauczyciela - nowe przepisy

 1. Arkusz analizy działań nauczyciela - procedura oceny pracy nauczyciela
 2. Arkusz analizy działań nauczyciela dla dyrektora - procedura oceny pracy nauczyciela
 3. Ocena pracy nauczyciela – spełnienie kryteriów dodatkowych
 4. Ocena pracy nauczyciela – spełnienie kryteriów obowiązkowych
 5. Arkusz samooceny pracy własnej nauczyciela
 6. Cząstkowa ocena pracy
 7. Informacja o dodatkowym kryterium oceny pracy
 8. Karta oceny pracy nauczyciela przedszkola/szkoły
 9. Odwołanie nauczyciela od ustalonej oceny jego pracy
 10. Opinia innych podmiotów w sprawie oceny pracy nauczyciela
 11. Opinia rady rodziców lub mentora w sprawie oceny pracy nauczyciela
 12. Opinia w sprawie oceny pracy dyrektora szkoły
 13. Pismo w sprawie uwag i zastrzeżeń do projektu oceny pracy dyrektora
 14. Powołanie zespołu oceniającego
 15. Regulamin dokonywania oceny pracy nauczycieli
 16. Rozstrzygnięcie zespołu oceniającego
 17. Uwagi i zastrzeżenia do projektu oceny pracy
 18. Wniosek dyrektora o ponowne ustalenie oceny pracy
 19. Wniosek dyrektora szkoły o ocenę pracy
 20. Wniosek o opinię rady programowej kolegium w sprawie oceny pracy dyrektora
 21. Wniosek o opinię rady szkoły lub placówki w sprawie oceny pracy dyrektora szkoły artystycznej
 22. Wniosek o opinię rady szkoły w sprawie oceny pracy dyrektora lub nauczyciela, któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora
 23. Wniosek o opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela
 24. Wniosek o opinię zakładowej organizacji związkowej w sprawie oceny pracy dyrektora szkoły artystycznej
 25. Wniosek o opinię zakładowych organizacji związkowych w sprawie oceny pracy dyrektora lub nauczyciela, któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora
 26. Wniosek o ustalenie oceny merytorycznej nauczyciela religii
 27. Wskazanie kryterium oceny pracy dyrektora szkoły
 28. Wniosek o dokonanie oceny pracy
 29. Zarządzenie w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia wniosku dyrektora o ponowne ustalenie oceny jego pracy
 30. Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem oceny pracy
 31. Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia zespołu oceniającego
 32. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora lub nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora
 33. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia oceny pracy nauczyciela
 34. Zawiadomienie o wszczęciu procedury oceny pracy

III. Mentor - obowiązująca dokumentacja

 1. Informacja o powierzeniu funkcji mentora
 2. Informacja o wyznaczeniu mentora

IV. Nauczyciel mianowany - obowiązująca dokumentacja

 1. Pismo zobowiązujące nauczyciela do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego
 2. Wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w planie rozwoju zawodowego
 3. Zatwierdzenie zmienionego planu rozwoju zawodowego

V. Nauczyciel dyplomowany - obowiązująca dokumentacja

 1. Pismo zalecające wprowadzenie niezbędnych zmian do planu rozwoju zawodowego
 2. Pismo zobowiązujące nauczyciela do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego
 3. Wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w planie rozwoju zawodowego
 4. Zatwierdzenie zmienionego planu rozwoju zawodowego albo zwrócenie nauczycielowi planu rozwoju zawodowego do poprawienia

VI. Kształcenie nauczycieli

 1. Skierowanie nauczyciela na dalsze kształcenie
 2. Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 3. Wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
 4. Wniosek nauczyciela o skierowanie na studia

VII. Organizacja pracy szkoły

 1. Regulamin organizacji doraźnych zastępstw za nieobecnych nauczycieli
 2. Wykaz uchwał podejmowanych przez radę pedagogiczną w szkole

VIII. Sytuacje trudne i kryzysowe

 1. Notatka służbowa dotycząca sytuacji trudnej wychowawczo
 2. Pismo dyrektora o wyrażenie zgody na zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego
 3. Procedura postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo na terenie szkoły
 4. Regulamin postępowania w sytuacjach kryzysowych w szkole od 1 września 2022 r.
 5. Zawiadomienie sądu rodzinnego o okolicznościach świadczących o demoralizacji lub popełnieniu czynu karalnego przez ucznia

IX. Narzędzia pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 1. Arkusz diagnostyczny. Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych ucznia - klasa 4
 2. Arkusz diagnostyczny. Rozpoznawanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień
 3. Arkusz rozpoznawania potrzeb uczniów
 4. Arkusz rozmowy pedagoga specjalnego z rodzicami ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 5. Kwestionariusz wywiadu pedagoga specjalnego z rodzicami ucznia klasy 4 (uzdolnienia humanistyczne)

X. Ocenianie pracowników niepedagogicznych

 1. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony za wypowiedzeniem
 2. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony za wypowiedzeniem
 3. Zawiadomienie organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę/warunków pracy i płacy

XI. Postępowanie w razie wypadku przy pracy nauczyciela

 1. Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy
 2. Propozycja powierzenia pracownikowi innej pracy
 3. Rejestr wypadków
 4. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek orzeczenia lekarskiego o niezdolności do pracy
 5. Statystyczna karta wypadku
 6. Wzór protokołu powypadkowego
 7. Zarządzenie dyrektora placówki oświatowej o powołaniu zespołu powypadkowego

XII. Urlopy okolicznościowe

 1. Decyzja w sprawie udzielenia nauczycielowi urlopu okolicznościowego
 2. Wniosek o udzielenie nauczycielowi urlopu okolicznościowego w wymiarze dwóch dni
 3. Wniosek o udzielenie nauczycielowi urlopu okolicznościowego w wymiarze jednego dnia

XIII. Urlopy związane z narodzinami lub wychowywaniem dziecka

 1. Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko części urlopu macierzyńskiego w przypadku podjęcia przez matkę dziecka nieposiadającą tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym zatrudnienia w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy
 2. Wniosek o udzielenie pracownicy części urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu
 3. Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko części urlopu macierzyńskiego w przypadku niemożności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez matkę nieobjętą ubezpieczeniem społecznym
 4. Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko części urlopu macierzyńskiego w przypadku rezygnacji przez pracownicę z pozostałej części urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni tego urlopu
 5. Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko części urlopu macierzyńskiego w przypadku porzucenia dziecka przez pracownicę w czasie urlopu macierzyńskiego
 6. Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko części urlopu macierzyńskiego w przypadku przerwania przez ubezpieczoną pobierania zasiłku macierzyńskiego ze względu na stan zdrowia
 7. Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko części urlopu macierzyńskiego w przypadku zgonu matki dziecka nieobjętej ubezpieczeniem
 8. Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko części urlopu macierzyńskiego w przypadku zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego albo pobierania zasiłku macierzyńskiego
 9. Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko części urlopu macierzyńskiego w przypadku porzucenia dziecka przez matkę nieobjętą ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, określonym w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych
 10. Wniosek pracownicy o przerwanie urlopu macierzyńskiego
 11. Wniosek w sprawie rezygnacji przez pracownicę legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji z pozostałej części urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni tego urlopu
 12. Wniosek w sprawie rezygnacji przez pracownicę z pozostałej części urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni takiego urlopu i powrotu do pracy

Autorzy

ROMAN LORENS

Konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej z zakresu realizacji podstawy programowej; były wieloletni dyrektor szkoły; doktorant Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach; autor licznych publikacji z zakresu zarządzania oświatą.

DARIUSZ SKRZYŃSKI

Prawnik, aplikant notarialny w Izbie Notarialnej w Warszawie, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, project manager projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Administrowania Funduszami Unijnymi w SGH; prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowany do szkół i przedszkoli; aktualnie prowadzi kancelarię prawną specjalizująca się obsługą palcówek oświatowych oraz wydawców.

MAŁGORZATA KARWALA

Specjalista z zakresu organizacji i zarządzania oświatą z wieloletnim doświadczeniem w ewaluacji wewnętrznej, diagnozowaniu potrzeb rozwojowych placówki i organizowaniu współpracy zespołowej nauczycieli. Konsultant w zakresie wsparcia przedszkoli, szkół i placówek w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, organizacji kształcenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych we współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi.

Pakiet plików udostępnianych drogą elektroniczną

XI

2022

Rozwój zawodowy nauczycieli, ocena pracy, procedury i regulaminy w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

13 zestawów | 87 dokumentów

Dokumentacja Dyrektora Szkoły

To kompletny zestaw dokumentacji potrzebnej do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły na etapie planowania, kontroli, ewaluacji i wspomagania. Wszystkie dokumentów są przygotowane w wersji edytowalnej i wypełnione wzorcową treścią dostosowaną do aktualnych przepisów i najnowszych zmian w prawie oświatowym.

Dokumentacja jest udostępniana w dwóch wariantach do wyboru:

 1. Jako ROCZNY cykl 5 pakietów
  1. Listopad 2022. Dokumentacja śródroczna. I półrocze.
  2. Styczeń 2023. Podsumowanie I półrocza 2022/2023.
  3. Marzec 2023. Dokumentacja śródroczna. II półrocze.
  4. Maj 2023. Podsumowanie roku szkolnego 2022/2023.
  5. Wrzesień 2023. Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023.
 2. Korzyści:

  • Dokumenty dostarczane bezpośrednio na skrzynkę mailową co 2 miesiące (oprócz wakacji).
  • Płatność każdorazowo za dany pakiet, czyli nie musisz płacić za rok z góry.
 3. Jako ROCZNY dostęp do portalu www.nowynadzorpedagogiczny.pl w formie plików elektronicznych do pobrania, zebranych w pakiety Styczeń, Marzec, Maj, Wrzesień, Listopad

  Korzyści:

  • Dostęp do dokumentacji, która należy do pakietów wydanych w poprzednich latach
  • Abonament półroczny oraz roczny